Huurders met een laag inkomen krijgen in 2023 een eenmalige verlaging van de huur. Deze regel is bepaald door de overheid. Het doel van deze regel is om sociale huurwoningen betaalbaar te houden voor huurders met een laag inkomen. Op deze pagina leest u meer over de regel.

Voor wie geldt de eenmalige verlaging van de huur?

De regel geldt voor huurders met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum én een kale huurprijs tussen € 575,03 en € 808,06 per maand. Zij hebben recht op een verlaging van de kale huurprijs naar € 575,03 per maand. Belangrijk voorwaarde is dat het huurcontract voor of op 1 maart 2023 is ingegaan.

Hieronder vindt u een overzicht van de inkomensgrenzen die gelden voor de eenmalige verlaging van de huur:

Huishouden Inkomensgrens
1 persoon (onder AOW) € 23.250
Meerdere personen (onder AOW)* € 30.270
1 persoon (AOW) € 24.600
Meerdere personen (AOW)* € 32.730

* Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee.

Van welke huurprijs wordt uitgegaan?

De wet gaat uit van de kale huur, ook wel 'netto huur' genoemd. De kale huur staat op de brief over de jaarlijkse huurverhoging. Om huurverlaging te kunnen krijgen moet de kale huur (netto huur) hoger zijn dan € 575,03. Het bedrag dat u maandelijks aan Mercatus betaalt, kan hoger zijn dan uw kale huur. Huurders betalen namelijk ook voor de glasverzekering aan Mercatus. Deze kosten tellen niet mee. Ook de servicekosten (o.a. schoonmaakkosten) die u mogelijk betaalt als u in een appartement woont, tellen niet mee. De kale huur is dus de huurprijs die u betaalt voor het gebruik van de woonruimte, zonder bijkomende kosten. De kale huurprijs bestaat dus altijd uit slechts één kostenpost.

Wanneer gaat de eenmalige verlaging van de huur in?

De eenmalige verlaging van de huur gaat in op 1 juli 2023. Bewoners die in aanmerking komen voor huurverlaging ontvangen begin mei een brief.

Moet u de huurverlaging zelf aanvragen?

Viel u in 2021 al in de inkomenscategorie waarmee u recht heeft op huurverlaging? Dan hoeft u niets te doen. Voor 1 juni 2023 ontvangt u van ons een voorstel voor de huurverlaging. Mercatus krijgt van de Belastingdienst informatie welke huurders hiervoor in aanmerking komen.

Heeft u na 2021 een inkomensdaling gehad waardoor u in de categorie voor huurverlaging valt? Dan moet u de huurverlaging zelf aanvragen. U heeft recht op huurverlaging als uw inkomen minstens zes maanden onder de geldende inkomensgrens ligt. Belangrijke voorwaarde is wel dat u uiterlijk op 1 maart 2023 huurder was van de betreffende woning.

Welk inkomen telt voor de eenmalige huurverlaging?

De Belastingdienst kijkt naar het vastgestelde inkomen over 2021 van u en uw medebewoner(s). Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee.

Wat kunt u doen als uw inkomen na 2021 is gedaald?

Het kan zijn dat uw inkomen na 2021 is gedaald. Huurders die na 2021 een inkomensdaling hadden, kunnen zelf bij ons huurverlaging aanvragen. Dit kan tussen 1 mei 2023 en 30 december 2024. Belangrijke voorwaarde is wel dat u uiterlijk op 1 maart 2023 huurder was van de betreffende woning.

Hoe moet u de huurverlaging aanvragen?

Op de website van de Woonbond staat een voorbeeldbrief die u kunt gebruiken voor het aanvragen van de huurverlaging: www.woonbond.nl/publicatie/modelbrief-huurverlaging-2023. Bij deze aanvraag moet u bewijsstukken meesturen. Hierbij valt te denken aan recente salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder als je ZZP-er bent. Ook is een verklaring over de actuele samenstelling van het huishouden nodig.

Welke bewijzen moet u meesturen bij uw verzoek tot huurverlaging?

We vragen om bewijzen mee te sturen over uw huishoudsamenstelling en -inkomen.

Huishoudsamenstelling
Om de aanvraag te toetsen vragen we om een ondertekende verklaring over de samenstelling van het huishouden: aantal personen en leeftijden. Daarnaast vragen we een Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) waarin het aantal personen dat op het adres ingeschreven staat. Deze is op te vragen bij de gemeente Noordoostpolder.

Huishoudinkomen
Om de aanvraag te toetsen vragen we om te bewijzen dat het huishoudinkomen tenminste zes maanden op het moment van aanvragen onder de inkomensgrens lag. Dit bewijs bestaat uit recente salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder als u ZZP'er bent over de periode dat de inkomensdaling duurt. Dus in ieder geval gegevens van zes achtereenvolgende maanden.

Wat gebeurt er als u huurverlaging aanvraagt?

Als u huurverlaging aanvraagt, krijgt u binnen drie weken een reactie van ons. Wij sturen u een brief, waarin we vertellen of u de huurverlaging krijgt of niet. Als u de huurverlaging krijgt, dan laten we ook weten wanneer deze verlaging ingaat.

Kan ik huurverlaging aanvragen als ik mijn woning na 1 maart 2023 ben gaan huren?

Nee, dit is niet mogelijk. Belangrijke voorwaarde is dat u de woning uiterlijk op 1 maart 2023 van Mercatus huurde.

Wanneer gaat de huurverlaging in?

Op de eerste dag van de 2e maand na de datum waarop u een voorstel tot huurverlaging heeft gedaan aan Mercatus. Voorbeeld: u vraagt in mei 2023 een huurverlaging aan bij Mercatus, de huurverlaging gaat in op 1 juli 2023.

Heeft huurverlaging invloed op de huurtoeslag?

De huurtoeslag is afhankelijk van inkomen, samenstelling huishouden en de hoogte van de huur. Het kan dus zijn dat u na de huurverlaging minder huurtoeslag krijgt. Mercatus geeft de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. Op de website van de Belastingdienst kunt u berekenen wat het effect van de huurverlaging is op uw huurtoeslag.

Kunt u bezwaar maken tegen de huurverlaging?

Bezwaar indienen kan bij de Huurcommissie:

  • Huurders die al in 2021 een inkomen hadden dat recht gaf op huurtoeslag moeten dan binnen zes weken na 1 juni 2023 een bezwaar indienen bij de Huurcommissie.
  • Huurders die na 2021 in de inkomenscategorie zijn terechtgekomen waarmee ze recht hebben op huurverlaging, en die zelf een verzoek tot huurverlaging hebben gedaan, kunnen tot zes weken na de reactie van Mercatus een bezwaar indienen bij de Huurcommissie.

Huurverlaging 2023